Przejdź do treści

Dotacje do instalacji fotowoltaicznych w Wasilkowie

W gminie Wasilków odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Wasilków oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega zakup wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kolektory słoneczne.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Uprawnionym do otrzymania dotacji jest:

  • osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Wasilków, zamieszkała na terenie gminy Wasilków,
  • osoba, która nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych,
  • wnioskodawca, który zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, ale dopuszcza się montaż w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny.

Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych – 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5.000 zł,
  • w przypadku kolektorów słonecznych – 50% kosztów, nie więcej niż 3.000 zł.

Dotację z gminy Wasilków można łączyć z dofinansowaniem z innych źródeł, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania nie przekroczy całkowitych kosztów instalacji OZE.

Koszty kwalifikowane

Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu wyposażenia dodatkowego oraz koszt eksploatacji urządzenia.

Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji w budynku, w którym dach lub inne miejsce montażu wykonane są z materiałów lub wyrobów zawierająych azbest.

Dotacja nie może być wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 r i odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Gmina Wasilków przeznaczyła 50.000 zł na realizację projektu.

fotowoltaika Wasilków


Może Cię zainteresować