Przejdź do treści

Dotacje do OZE w gminie Wręczyca Wielka

W gminie Wręczyca Wielka prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Nabór prowadzony będzie w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Dopuszczalne jest łączenie ww. przedsięwzięć.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec gminy Wręczyca Wielka.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Gmina Wręczyca Wielka zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Wręczycy Wielkiej można składać do 7 lutego 2024 r.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Wręczycy Wielkiej?

W Wręczycy Wielkiej, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.577 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Wręczyca Wielka
Produkcja energii z instalacji PV w Wręczycy Wielkiej. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 40 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.577 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 354 kWh, a w lipcu największa 1.273 kWh.


Może Cię zainteresować