Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła w gminie Skawina

W gminie Skawina można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców na terenie gminy Skawina. W ramach programu “Wymiana / likwidacja kotłów zasilanych paliwem stałym – teren całej gminy Skawina” można uzyskać dotację do montażu pompy ciepła.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie można uzyskać do montażu nowego źródła ciepła, takiego jak:

 • pompa ciepła do c.o. i c.w.u.,
 • kocioł na biomasę,
 • piec zasilany prądem elektrycznym,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu miejscowych ogrzewaczy powietrza, pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości położonej na terenie gminy Skawina, na której znajduje się budynek lub lokal, w którym ma być zmiana systemu ogrzewania.

Dotacji nie udziela się na jeżeli w budynku funkcjonuje inne źródło ciepła nie będące starym źródłem ciepła.

W budynku nie może być prowadzona działaność gospodarcza oraz dla budynku została złożona deklaracja do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji na urządzenia grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną dla modernizacji kotłowni / źródła ciepła w budynku / lokalu z zastrzeżeniem ust. 9 oraz ust. 10 jest wynosi:

 • kotłownia niskotemperaturowa w tym pompa ciepła: 10.000 zł,
 • kotłownia kondensacyjna: 7.500 zł dla kotłowni o łącznej mocy nowej kotłowni do 40 kW lub 15.000 zł dla kotłowni o łącznej mocy nowej kotłowni powyżej 40 kW,
 • ogrzewanie elektryczne oraz elektryczne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń: 3.400 zł,
 • podłączenie do m.s.c. : 13000 zł,
 • kotłownię na biomasę oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zasilane biomasą (np. drewno, pellet): 6.000 zł
 • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zasilane biomasą (np. drewno, pellet) wraz z linią zasilania dla budynku oraz zakupem urządzeń do przygotowywania posiłków zasilanych energią elektryczną dla budynków zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę będącego w ciężkiej sytuacji materialnej, która została potwierdzona przez pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie: 9 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu podlega:

 1. dla miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, kotłów gazowych, kotłów na biomasę:
 • demontaż starego źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania nowego źródła ciepła,
 • budowa węzła ciepłowniczego,
 • wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
 1. dla pieca zasilanego prądem elektrycznym lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:
 • demontaż starego źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania nowego źródła ciepła,
 • budowa węzła ciepłowniczego,
 • wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
 1. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Do kiedy można składać wnioski

Projekt realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa wnioskodawców w projekcie jest kolejność złożenia wniosków o udzielenie dotacji.

fotowoltaika Skawina


Może Cię zainteresować