Przejdź do treści

Ulga termomodernizacyjna dla OZE w 2023 roku

Ostatnia aktualizacja: 22 styczeń 2023 roku

ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna dla OZE

Od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła czy kolektory słoneczne.

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych, prowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) do zapłacenia do urzędu skarbowego.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od podatku przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m. in. wymianę dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła, zakup i montaż kolektorów słonecznych czy też zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo, można również odliczyć koszt wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Nie jest przy tym istotne źródło finansowania (np. kredyt czy pożyczka) tych wydatków na termomodernizację, o ile to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (albo ze środków własnych albo zaciągając kredyt).

ulga termomodernizacyjna kalkulator

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba pragnąca skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi spełnić trzy warunki:

  • był właścicielem modernizowanej nieruchomości,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Warto dodać, iż właścicielem jest każda osoba, mająca tytuł prawny do nieruchomości. Może to być współwłaściciel, jeżeli występuje w akcie notarialnym, lub spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co istotne, nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Wymagane natomiast jest, aby najpóźniej na dzień dokonania rozliczenia (czyli dzień złożenia zeznania podatkowego lub jego korekty) podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warto zaznaczyć, iż instalacja fotowoltaiczna nie musi być zamontowana na dachu domu, może znajdować się również na dachu garażu lub w ogodzie. Wynika to z faktu, iż prąd z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany do bieżącego użytkowania na cele prywatne wyłącznie w budynku mieszkalnym.

Ulga termomodernizacyjna rozliczenie

W ramach zeznania podatkowego należy wskazać inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne lub/i pompę ciepła oraz wartość poniesionych kosztów. Przy czym podatnik nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi wypełnić, jest potwierdzenie poniesienia wydatków w postaci faktury wystawionej przez wykonawcę usługi. Wydatki poniesione na odnawialne źródła energii stanowią podstawę opodatkowania, co przekłada się na obniżenie wysokości podatku dochodowego, który musimy zapłacić w urzędzie skarbowym. Aby móc rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku za który dokonujemy rozliczenia.

Kwota, która zostanie zwrócona podatnikowi w formie rozliczenia będzie zależała od jego rocznych dochodów, a więc dla każdego podatnika może być inna. Po wprowadzeniu w 2022 roku zmian podatkowych wzrosła kwota wolna od podatku do poziomu 30 tys. zł. Jeśli podatnik zarabia 2500 zł miesięcznie, to nie płaci zaliczki na podatek PIT. Nie może wówczas skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Będzie to mógł jednak zrobić w kolejnych latach, nie później jednak niż w ciągu 6 lat po roku, w którym rozpoczęto inwestycję.

Otrzymana dotacja a ulga termomodernizacyjna

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacjami np. z programu Mój Prąd. W takiej sytuacji należy odjąć kwotę uzyskanej dotacji od wartości inwestycji.


Może Cię zainteresować