Przejdź do treści

Regulamin Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym akademia-fotowoltaiki.pl

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://akademia-fotowoltaiki.pl/ przeznaczony jest dla Użytkowników zainteresowanych wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz oferujących je Instalatorów i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy Użytkownikami i Instalatorami.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu Internetowego akademia-fotowoltaiki.pl.

Dział I
Definicje

1.Administrator – Energetyka Domowa Ryszard Jesionowski, o numerze NIP: 9580387203, adres e-mail: biuro@akademia-fotowoltaiki.pl; adres do korespondencji: Energetyka Domowa Ryszard Jesionowski, ul. Jednorożca 55A, 80-299 Gdańsk
2.Serwis Internetowy – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://akademia-fotowoltaiki.pl/;
3.Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych pod adresem – https://akademia-fotowoltaiki.pl/;
4.Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5.Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
6.Umowa – zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie;
7.Usługa – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną oferowana za pośrednictwem Serwisu Internetowego polegająca na kontaktowaniu Użytkownika z Instalatorem (m.in. przesyłanie i prezentowanie Oferty w odpowiedzi na złożone przez Użytkownika Zapytanie).
8.Instalator – przedsiębiorca, który może dostarczyć usługę lub produkt, z którym Administrator zawarł umowę na mocy której, Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Instalatora, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Instalatora.
9.Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Internetowego.
10.Formularz – formularz zapytania ofertowego dostępny w Serwisie Internetowy, za pomocą którego Użytkownik składa Zapytanie.
11.Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie Internetowym przez Użytkownika za pomocą Formularza, celem jego przesłania przez Administratora w imieniu Użytkownika do potencjalnego Instalatora;
12.Oferta – oferta handlowa przedstawiona Użytkownikowi w odpowiedzi na złożone Zapytanie, którą Instalator przesyła Użytkownikowi;
13.Przesłanie Zapytania – przekazanie Instalatorowi danych kontaktowych Użytkownika wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności, który złożył Zapytanie.

Dział II
Postanowienia ogólne

1. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu Internetowego tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom korzystającym z Serwisu Internetowego nieodpłatnie za jego pośrednictwem, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
4. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie Regulaminu i przestrzeganie przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
6. Administrator nie jest sprzedawcą usług Instalatora prezentowanych w Serwisie Internetowym ani nie jest Stroną jakiejkolwiek umowy w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem ani jakichkolwiek czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem.
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem zawartych w następstwie przesłania Zapytania do Instalatora.

Dział III
Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik może złożyć Zapytanie w Serwisie Internetowym przy pomocy umieszczonego na jego stronach Formularza.
2. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wysłania Zapytania pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa, o której mowa w Dziale I pkt 6.
3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia Zapytania wypełnia pola znajdujące się w Formularzu, w tym dane do kontaktu jak imię i nazwisko, firma/instytucja, e-mail oraz telefon. Użytkownik może również podać dodatkowe dane w Zapytaniu.
4. Administrator przesyła w imieniu Użytkownika otrzymane Zapytanie do potencjalnego Instalatora (Przesłanie Zapytania), który może spełnić warunki wynikające z Zapytania złożonego przez Użytkownika. Przesłanie Zapytania ma na celu dostarczenie produktów lub usług przez potencjalnego Instalatora Użytkownikowi.
5. Administrator dokonuje wyboru Instalatora, któremu prześle Zapytanie Użytkownika po przeanalizowaniu jego Zapytania i w zależności od zawartych w tym Zapytaniu informacji.
6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Użytkownikiem informacji podanych przez niego w Zapytaniu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dział IV
Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wymaga:
a) Podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
b) Posiadania przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
c) Korzystanie z urządzenia końcowego (przykładowo: komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana została przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę skryptów JavaScript, języka HTML oraz CSS,
d) Akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Internetowego i zastrzega, negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Serwisu Internetowego poprzez złożenie Zapytania. W takim przypadku podaje niezbędne dane w Zapytaniu, które Administrator przekaże Instalatorowi w celu skontaktowania się przez Instalatora, przygotowania Oferty i udostępnienia jej Użytkownikowi w odpowiedzi na jego Zapytanie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z Instalatorem.
5. W trakcie wypełniania Zapytania, Użytkownik musi wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*). Odmowa podania danych skutkuje odmową świadczenia Usług przez Administratora i Instalatora ze względu na rodzaj Usług. Odmowa wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*) jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z Usług oferowanych w Serwisie Internetowym.
6. Serwis Internetowy może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania przez Użytkownika na jego własne potrzeby.
7. Administrator nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Serwisu Internetowego będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
8. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę.
9. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Energetyka Domowa Ryszard Jesionowski w celu świadczenia Usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze stron Serwisu Internetowego nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
10. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w Formularzu, formularzu komentarzy, formularzu dla instalatorów oraz formularzu kontaktowym Użytkownik może wyrazić zgodę na:
a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych.

Dział V
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptował je bez zastrzeżeń.
2. Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego na własną odpowiedzialność.
3. Zakazuje się Użytkownikowi umieszczania w Zapytaniu niezgodnych z prawdą danych oraz wprowadzania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4. Zakazuje się Użytkownikowi dopuszczania się jakichkolwiek działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

Dział VI
Prawa i Obowiązki oraz Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług oraz zachować należytą staranność przy ich wykonywaniu.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis Internetowy jest wolny od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, zakłóceniami przesyłu informacji, błędami systemu transmisji itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu Internetowego oraz niedostępność Serwisu Internetowego z przyczyn leżących po stronie innych – aniżeli Administratora – podmiotów.
5. W razie wystąpienia awarii Serwisu Internetowego Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
6. Administrator informuje, iż zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu Internetowego z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych lub innych nieprzewidzianych trudności w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu Internetowego.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika w przypadku podniesienia przez osobę trzecią zarzutu naruszenia przez Użytkownika jej praw lub praw innej osoby przez treści wprowadzone lub zmodyfikowane przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.
8. Administrator zastrzega prawo do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych osobowych Użytkowników oraz adresów IP innych osób odwiedzających Serwis Internetowy sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w przypadku zobowiązania przez ww. organy.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie Internetowym.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie Internetowym.
11. Administrator zastrzega możliwość odstąpienia od Przesłania Zapytania Użytkownika Instalatorowi w przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności jej treści lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w Zapytaniu.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług Instalatora.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi Instalatora, w związku z czym jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Instalatora należy kierować bezpośrednio do niego.

Dział VII
Rozwiązanie Umowy Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z Usługi, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Użytkownik dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Administratora biuro@akademia-fotowoltaiki.pl lub siedziby Administratora odpowiednio e-maila lub listu z oświadczeniem o rezygnacji.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie głównej Serwisu Internetowego, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji lub datą wyznaczoną w tym oświadczeniu Umowa ulega rozwiązaniu.
4. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. Umowy w tym trybie Administrator prześle na adres e-mail Użytkownika, podany jako aktualny, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Dział VIII
Ochrona danych osobowych w Serwisie

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Ochrony Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dział IX
Własność intelektualna

1. Akademia-fotowoltaiki.pl jest własnością Administratora.
2. Serwis Internetowy zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, w tym wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego stanowią przedmiot praw Administratora.
4. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu Internetowego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Administratora na zasadach ogólnych.

Dział X
Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usługi elektronicznie na adres e-mail: biuro@akademia-fotowoltaiki.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis stanu sprawy, dane adresowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz żądanie Użytkownika (zgłaszającego reklamację).
3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora, w przeciwnym wypadku Administrator zastrzega prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych.
4. Administrator zastrzega prawo do rozpatrzenia reklamacji w dłuższym terminie (nie dłuższym niż 30 dni) w przypadkach bardziej skomplikowanych spraw. W takim przypadku w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenie reklamacyjnego, (Użytkownik) zgłaszający reklamację otrzyma powiadomienie o przedłużeniu procedury rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji oraz o przedłużeniu terminu rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego zostanie przesłana na podany przez (Użytkownika) zgłaszającego reklamację adres e-mail, na co wyraża on zgodę.
6. Administrator informuje, iż reklamacje dotyczące Instalatora nie będą przez niego rozpatrywane oraz zostaną zwrócone Użytkownikowi.

Dział XI
Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Dziale VII ust. 2 Regulaminu, a w przypadku Konsumenta jeżeli zaakceptuje treść nowego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie głównej Serwisu Internetowego i wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 dni od ich udostępnienia w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 3 czerwca 2021 r.

Dział XII
Postanowienia Końcowe

1. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczny pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana zostanie reguła najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Polityką Prywatności lub Umową zawieraną przez Administratora z Użytkownikiem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia przez Administratora i Użytkownika – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 13 marca 2023 r.