Przejdź do treści

Net-billing zasady rozliczania

Ryszard Jesionowski:

Net-billing zasady rozliczania

Po zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej produkujemy własny prąd. Część tej produkcji zostanie zużyta od razu w domu lub w biurze (autokonsumpcja), a część zostanie sprzedana do sieci. Sprzedaż energii elektrycznej do sieci jest rozliczana wg. zasad zwanych net-billingiem. Jakie to są zasady i na co zwrócić uwagę dokonując rozliczeń, wyjaśniamy poniżej.

 1. Sprzedaż prądu z PV pokrywa jedynie koszt zakupu prądu, nie pokrywa dystrybucji
 2. Sprzedaż prądu z PV w cenie netto, zakup prądu w cenie brutto
 3. Przesunięcie depozytu prosumenckiego o miesiąc
 4. Depozyt prosumencki nie może być rozliczany wstecznie
 5. Energia elektryczna z PV sprzedana do sieci musi zostać rozliczona w ciągu 12 miesięcy
 6. PodsumowanieSystem rozliczeń net-billing jest znacznie bardziej skomplikowany niż stosowany wcześniej net-metering. Wyliczenie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę jest w tym systemie jest bardzo trudne, ponieważ nie znamy cen po jakich będzie odbywać się sprzedaż nadwyżki prądu z fotowoltaiki do sieci.

Można tę niepewność zmniejszyć na dwa sposoby:

 • dobierając wielkość instalacji PV w taki sposób, aby autokonsumpcja stanowiła jej dużą część; w takiej sytuacji moc instalacji powinna być stosunkowo niewielka w stosunku do zapotrzebowania, albo
 • montując magazyn energii o odpowiedniej pojemności oraz mocy – wówczas moc instalacji może być większa i jej produkcja może pokrywać roczne zapotrzebowanie na prąd w domu (czytaj Jak dobrać wielkość magazynu energii).

W każdym jednak przypadku warto mieć świadomość tego, w jaki sposób funkcjonuje system rozliczeń. Poniżej wymieniamy elementy rozliczenia net-billing, o których lepiej wiedzieć przed montażem.

Sprzedaż prądu z PV pokrywa jedynie koszt zakupu prądu, nie pokrywa dystrybucji

Środki uzyskane ze sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji PV do sieci i zgromadzone na koncie prosumenta, można wykorzystać tylko i wyłącznie na obniżenie rachunków za sprzedaż energii elektrycznej. Środki uzyskane ze sprzedaży prądu z fotowoltaiki, nawet jeśli przekroczą wartość energii elektrycznej pobranej, to nie można ich przeznaczyć na pokrycie kosztów dystrybucji oraz kosztów stałych.

Sprzedaż prądu z PV w cenie netto, zakup prądu w cenie brutto

Wartość prądu wyprodukowanego w instalacji fotowoltaicznej i sprzedanego do sieci, jest rozliczana bez podatku VAT. Natomiast prąd, który kupujemy od operatora sieci jest powiększony o podatek VAT.

Przykład. W ciągu miesiąca prosument wyeksportował energię elektryczną o wartości 200 zł (wyliczona jako ilość kWh x net-billing cena zmienna, aktualizowana miesięcznie). Do tej kwoty nie jest doliczany podatek.

Załóżmy, że w tym samym okresie, prosument pobrał prąd za 300 zł netto. Do kwoty netto naliczany jest podatek VAT.

Rozliczenie wygląda obecnie następująco:

300 zł x 1,23 (VAT) – 200 zł = 369 zł – 200 zł = 169 zł

Prosument zapłaci za ten okres 169 zł. Rozliczenie mogłoby jednak wyglądać inaczej, gdyby zarówno sprzedaż prądu z fotowoltaiki jak i jego zakup były objęte podatkiem VAT:

(300 zł – 200 zł) x VAT = 100 zł x 1,23 = 123 zł

Kwota do zapłacenia byłaby wówczas niższa.

Przesunięcie depozytu prosumenckiego o miesiąc

Przesunięcie depozytu na kolejny miesiąc. Jeżeli depozyt zostanie naliczony za sprzedaż energii w danym miesiącu, to zostanie on przypisany do konta prosumenckiego w miesiącu następnym.

Przykład. Montujemy instalację w marcu i w tym samym miesiącu sprzedajemy prąd do sieci o wartości 500 zł. Jednocześnie w tym samym miesiącu kupujemy prąd o wartości 200 zł. Za ten okres prosument zapłaci 200 zł, ponieważ depozyt w kwocie 500 zł zostanie rozliczony dopiero w kolejnym miesiącu.

Depozyt prosumencki nie może być rozliczany wstecznie

Depozyt nie może obniżyć kosztu zakupu energii w miesiącach przed jego zaksięgowaniem. W związku z tym, iż jak pisaliśmy w poprzednim punkcie, księgowanie depozytu następuje w miesiącu kolejnym po rozpoczęciu sprzedaży prądu z fotowoltaiki do sieci, dopiero od miesiąca w którym zostanie on zaksięgowany na koncie prosumenckim, będzie można go rozliczać. Nie można natomiast rozliczyć depozytu wstecznie.

Wybór okresu rozliczeniowego, np. rocznego nie ma w tym przypadku znaczenia. Jeżeli zatem instalacja fotowoltaiczna zostanie uruchomiona na wiosnę, to nie będzie można wstecznie rozliczyć prądu pobranego zimą i pokryć kosztów jego zakupu sprzedażą prądu z PV.

Energia elektryczna z PV sprzedana do sieci musi zostać rozliczona w ciągu 12 miesięcy

Prosument ma maksymalnie 12 miesięcy na rozliczenie depozytu od momentu jego zaksięgowania na koncie prosumenckim.

Przykład. Prosument sprzedał do sieci energię elektryczną w marcu. Energia ta zostanie zaksięgowana w kwietniu. Może ona zostać rozliczona od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku.

Środki z depozytu prosumenckiego niewykorzystane w ciągu 12 miesięcy, można wykorzystać w postaci przelewu na rachunek bankowy. Jednak limit wynosi 20% początkowej wartości depozytu.

Podsumowanie

 • Rozliczenie w systemie net-billing jest dość skomplikowane.
 • Kluczowym składnikiem rozliczenia w net-billing jest depozyt prosumencki.
 • Czym większe zużycie własne, tym bardziej opłacalna jest fotowoltaika i tym łatwiej przeprowadzić miesięczna rozliczenia.


Może Cię zainteresować